Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií
PENTA
 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6


BALENÍ, OZNAČOVÁNÍ, PŘEPRAVA

BALENÍ

Všechny čisté, laboratorní a farmaceutické suroviny jsou dodávány ve standardním malospotřebitelském balení nebo v tzv. velkoobalech.
Standardními malospotřebitelskými obaly jsou skleněné lékovky a prachovnice opatřené etiketou s komplexní identifikací produktu. Velikosti malospotřebitelských obalů naleznete ve specifikacích jednotlivých produktů.
Obaly nestandardní si může zákazník vyžádat. Velkobalení chemikálií jsou dodávána v pytlích, papírových hobocích, kovových či plastových sudech s UN kódem, popř. v UN kontejnerech, autocisternách nebo železničních cisternách.

Obaly se dělí na nevratné nebo vratné.

Firma PENTA uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a s účinností od 1.7.2002 plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z nevratných obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F05020348.

Odběr vratných obalů se realizuje podle pravidel stanovených v obchodních podmínkách.

Firma PENTA prohlašuje, že všechny obaly splňují podmínky pro uvádění obalů na trh, stanovené zákonem č. 477/2001Sb. o obalech a o změně některých zákonů.
 

OZNAČOVÁNÍ

Všechny produkty PENTA dodávané zákazníkům jsou řádně značeny v souladu s legislativními požadavky (viz níže uvedené příklady).


1 Název produktu
2 Chemický vzorec
3 CAS nebo Indexové číslo
4 Relativní molekulová hmotnost
5 Číslo šarže
6 Doba použitelnosti / Retest date
7 Doplňující informace
8 Hmotnost nebo objem
9 Zaručované vlastnosti
10 Typ obalu
11 Způsob likvidace obalu
12 Výrobní jednotka
13 H, P věty
14 Výstražné symboly nebezpečnosti
15 Signální slovo
16 Klasifikace přepravy podle ADR/RID


 

PŘEPRAVA

Přeprava nebezpečených látek a přípravků dodávaných firmou PENTA je zajišťována tak, aby pro daný typ látky byl použit vždy přepravní obal povolený příslušnými přepravními předpisy. Bez ohledu na typ přepravy jsou nebezpečné látky klasifikovány a označovány takto:

Třída 3 Hořlavé kapaliny
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající a znecitlivělé tuhé látky výbušné
Třída 4.2 Samozápalné tuhé látky
Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 Látky podporující hoření
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Jedovaté látky
Třída 7 Radioaktivní látky
Třída 8 Žíravé látky
Třída 9 Jiné nebezpečené látky


Nebezpečné látky mohou být baleny a přepravovány s látkami jiných tříd jen tehdy, pokud to povolují přepravní předpisy a pokud u přepravovaných látek nemůže při nehodě dojít k nebezpečné reakci.

Předpisy, které se týkají silniční a železniční přepravy jsou převážně shodné. Evropská dohoda o převozu nebezpečného zboží pozemní cestou (tzv. ADR) upravuje zásady převozu v Evropě. Firma PENTA zajišťuje přepravu nebezpečných látek zákazníkům v tuzemsku i v Evropě svými vlastními vozidly schválenými pro ADR. Převoz nebezpečných látek po železnici se řídí mezinárodními předpisy RID. Firma PENTA přepravuje zejména hořlaviny ve svých nebo pronajatý ch železničních cisternách.

Jedním z důležitých parametrů, které podvýbor OSN přidělil jednotlivým nebepečným látkám a jejich skupinám, které mají stejné nebo podobné vlastosti, je tzv. UN číslo. Klasifikace použitá v tomto katalogu je složena z UN čísla, třídy dle ADR/RID, klasifikačního kódu a obalové skupiny. Tyto důležité přepravní charakteristiky naleznete ve specifikacích jednotlivých nebezpečných látek.

Zákazníci si však také mohou odebrat objednané zboží osobně ve Výrobní divizi Chrudim nebo ve Farmaceutické divizi v Praze. Často využívanou možností jsou služby renomovaných přepravních firem.

Vyhledávání v sortimentu