Seznam S vět
S 1 Uchovávejte pod zámkem
S 2 Uchovávejte z dosahu dětí
S 3 Uchovávejte v chladném místě
S 4 Uchovávejte z dosahu obývaných míst
S 5 Uchovávejte pod ... (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce)
S 6 Uchovávejte pod ... (inertní plyn specifikuje výrobce)
S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený
S 8 Uchovávejte obal suchý
S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě
S 12 Neuchovávejte obal těsně uzavřený
S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S 14 Uchovávejte odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S 15 Chraňte před teplem
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů
S 18 Zacházejte s obalem opatrně, opatrně jej otvírejte
S 20 Nejezte a nepijte při používání
S 21 Nekuřte při používání
S 22 Nevdechujte prach
S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly ... (příslušný výraz specifikuje výrobce)
S 24 Zamezte styku s kůží
S 25 Zamezte styku s očima
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím ... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)
S 29 Nevylévejte do kanalizace
S 30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu
S 33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
S 34 Chraňte před nárazy a třením
S 35 Tento mateiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S 36 Používejte vhodný ochranný oděv
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice
S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
S 39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
S 40 Podlahy a předměty znečištěné tímto materiálem čištěte ...(specifikuje výrobce)
S 41 Nevdechujte zplodiny požáru nebo výbuchu
S 42 Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce)
S 43 V případě požáru použijte ... (uveďte konkrétní typ hasicího přístroje. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nepoužívat vodu")
S 45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení)
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S 47 Uchovávejte při teplotě nepřesahující ... °C (specifikuje výrobce)
S 48 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu ... (vhodnou látku specifikuje výrobce)
S 49 Uchovávejte pouze v původním obalu
S 50 Nesměšujte s ... (specifikuje výrobce)
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S 52 Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy
S 53 Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
S 56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
S 59 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeraci nebo recyklaci
S 60 Tento mateiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení