Kombinované S věty
S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S 3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě
S 3/9/14 Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S 3/9/14/49 Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S 3/9/49 Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě
S 3/14 Uchovávejte na chladném místě, odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S 7/8 Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý
S 7/9 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě
S 7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující ... °C (specifikuje výrobce)
S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů
S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 36/39 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 47/49 Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující ... °C (specifikuje výrobce)