Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií
PENTA
 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních, farmaceutických a technických chemikálií

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6


NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI CHEMIKÁLIÍ

Při nakládání s chemickými látkami a přípravky je zapotřebí, aby se odběratel řídil výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označující specifickou rizikovost a pokyny pro bezpečné nakládání s nimi.

Nakládáním s látkou se rozumí činnost, jejímž předmětem je látka anebo přípravek, jejich výroba, dovoz, vývoz, distribuce, používání, balení, označování a vnitropodniková přeprava. Většina chemických látek vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností.

Zákazníci mohou od naší firmy bez omezení nakupovat látky a přípravy, které jsou klasifikovány jako hořlavé (R 10), zdraví škodlivé (Xn), dráždivé (Xi) a senzibilující (R 43, R 43) a látky a přípravky, které jako nebezpečné klasifikovány nejsou.

Zákazník, který nakupuje látky a přípravky klasifikované jako výbušné (E), oxidující (O), extrémně hořlavé (F+), vysoce hořlavé (F), vysoce toxické (T+), toxické (T), žíravé (C), karcinogenní (R 45, R 46), mutagenní (R 46), toxické pro reprodukci (R 60, R 61) a nebezpečné pro životní prostředí (N nebo R 52, R 53), musí mít nakládání s nimi zajištěno odborně způsobilou osobou.

Farmaceutické suroviny a léčivé přípravky může firma prodávat jen tzv. oprávněným odběratelům léčiv, tzn. zdravotnickým subjektům a právnickým osobám, které mají správnou distribuční nebo výrobní praxi certifikovanou Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) – podle zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech. Chemikálie v kvalitě odpovídající aktuálnímu znění Českému lékopisu resp. Evropského lékopisu jsou dodávány s atestem certifikované laboratoře.

Celkovou charakteristiku nebezpečné chemikálie získá zákazník z bezpečnostního listu, který od firmy PENTA obdrží v tištěné, popř. elektronické podobě. Bezpečnostní list je souhrnem identifikačních údajů o výrobci nebezpečné látky. Jeho obsah odpovídá platné české, resp. evropské legislativě a současnému stavu znalostí. Umožňuje zákazníkům, kteří zacházejí s nebezpečnými chemickými látkami, přijímat opatření týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci s ním a dále zacházet s nebezpečnou látkou tak, aby neohrožovala životní prostředí. Bezpečností listy jsou předávány zákazníkům bezplatně při prvním předání nebezpečné látky.

Do 1.12.2010 se chemické látky klasifikují, označují a balí podle směrnice 67/548/EHS zapracované do zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve znění následných předpisů, tedy dle dosavadního systému. Od 1.12.2010 se budou chemické látky označovat a balit výhradně podle nařízení 1272/2008/ES - CLP. Do 1.12.2012 se budou v případě klasifikace látek uplatňovat oba systémy.


I. Stávající klasifikace dle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve znění následných předpisů:


 1. Výbušné (písmenné označení E), které mohou exotermně reagovat i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu plynu nebo u nichž dochází při definovaných zkušebních podmínkách k detonaci a prudkému shoření nebo které při zahřátí vybuchují, jsou-li umístěny v částečně uzavřené nádobě,
 2. Oxidující (písmenné označení O), které při styku s jinými látkami, zejména hořlavými, vyvolávají vysoce exotermní reakci,
 3. Extrémně hořlavé (písmenné označení F+), které v kapalném stavu mají bod vzplanutí nižší než 0°C a bod varu nižší než 35°C nebo které jsou v plynném stavu vznětlivé při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty a normálního (atmosférického) tlaku,
 4. Vysoce hořlavé (písmenné označení F), které:
  • se mohou samovolně zahřívat a poté vznítit při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty, normálního (atmosférického) tlaku a bez přívodu energie,
  • se mohou v pevném stavu snadno vznítit po krátkém styku se zápalným zdrojem a po odstranění zápalného zdroje dále hoří nebo doutnají,
  • mají v kapalném stavu bod vzplanutí nižší než 21°C a nejsou extrémně hořlavé,
  • při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství nejméně 1 litr.kg-1.h-1,
 5. Hořlavé (označení: věta R10), které mají bod vzplanutí v rozmezí od 21°C do 55°C,
 6. Vysoce toxické (písmenné označení T+), které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt,
 7. Toxické (písmenné označení T), které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození nebo smrt,
 8. Zdraví škodlivé (písmenné označení Xn), které po vdechnutí, požití nebo po proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt,
 9. Žíravé (písmenné označení C), které po styku s živou tkání mohou způsobit její zničení,
 10. Dráždivé (písmenné označení Xi), které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět,
 11. Senzibilizující (označení: věta R42, R43), které po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další expozici vznikají charakteristické příznaky,
 12. Karcinogenní (označení: věta R45, R49), které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny,
 13. Mutagenní (označení: věta R46), které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození,
 14. Toxické pro reprodukci (označení: věta R60, R61), které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo schopností reprodukce muže nebo ženy,
 15. Nebezpečné pro životní prostředí (písmenné označení N nebo věty R52, R53, R59), které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo opožděné nebezpečí.

Charakter nebezpečnosti chemických látek je definován tzv. R-větami, popř. jejich kombinacemi uvedenými dále.
Pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami jsou definovány tzv. S-větami, popř. jejich kombinacemi uvedenými dále. Grafické a závazné znázornění výstražných symbolů nebezpečnosti je uvedeno v tabulce.

Grafické znázornění výstražných symbolů nebezpečnosti
E
Výbušný
Výbušný
F+
Extrémně hořlavý
Extrémně hořlavý
T+
Vysoce toxický
Vysoce toxický
C
Žíravý
Žíravý
Xi
Dráždivý
Dráždivý
O
Oxidující
Oxidující
F
Vysoce hořlavý
Vysoce hořlavý
T
Toxický
Toxický
Xn
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý
N
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí

II. Klasifikace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů:


Oproti předešlému systému klasifikace, dle směrnice 67/548/EHS, nové nařízení přináší některé změny a některá další rozšíření. Dle tohoto nařízení dochází k rozšíření nebezpečných fyzikálních vlastností. Toto rozšíření nastalo z důvodů přiblížení k současnému předpisu pro ADR.

Charakter nebezpečnosti chemických látek a směsí se označuje:
 • "výstražným symbolem nebezpečnosti" složené grafické zobrazení obsahující symbol a další grafické prvky, například orámování, vzor pozadí nebo barvu, jež mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti;
 • "signálním slovem" slovo označující příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování čtenáře před možným nebezpečím; rozlišují se tyto dvě úrovně:
  • "nebezpečí" je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti;
  • "varování" je signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti;
 • "standardní větou o nebezpečnosti" věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti;
 • "pokyny pro bezpečné zacházení" věta popisující jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování;


Výstražné symboly nebezpečnosti, charakter nebezpečnosti chemických látek a pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami jsou uvedeny v následujících tabulkách.

FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST
Znak: vybuchující bomba Znak: vybuchující bomba Nestabilní výbušniny
Výbušniny podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Samovolně reagující látky a směsi, typy A, B
Organické peroxidy, typy A, B
Znak: plamen Znak: plamen Hořlavé plyny, kategorie 1
Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2
Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3
Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2
Samovolně reagující látky a směsi, typy B, C, D, E, F
Samozápalné kapaliny, kategorie 1
Samozápalné tuhé látky, kategorie 1
Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2
Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3
Organické peroxidy, typy B, C, D, E, F
Znak: plamen nad kruhem Znak: plamen nad kruhem Oxidující plyny, kategorie 1
Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2, 3
Oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2, 3
Znak: plynová láhev Znak: plynová láhev Plyny pod tlakem:
stlačené plyny;
zkapalněné plyny;
zchlazené zkapalněné plyny;
rozpuštěné plyny.
Znak: korozivita Znak: korozivita Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1

 
NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ
Znak: lebka se zkříženými hnáty Znak: lebka se zkříženými hnáty Akutní toxicita (orální, dermální inhalační), kategorie 1, 2, 3
Znak: žíravost Znak: žíravost Žíravost pro kůži, kategorie 1A, 1B, 1C
Vážné poškození očí, kategorie 1
Znak: vykřičník Znak: vykřičník Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 4
Dráždivost pro kůži, kategorie 2
Podráždění očí, kategorie 2
Senzibilizace kůže, kategorie 1
Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice, kategorie 3
Podráždění dýchacích cest
Narkotické účinky
Znak: nebezpečnost pro zdraví Znak: nebezpečnost pro zdraví Senzibilizace dýchacích cest, kategorie 1
Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B, 2
Karcinogenita, kategorie 1A, 1B, 2
Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B, 2
Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice, kategorie 1, 2
Toxicita pro specifické cílové orgán opakovaná expozice, kategorie 1, 2
Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1

 
NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Znak: životní prostředí Znak: životní prostředí Nebezpečný pro vodní prostředí
- akutně, kategorie 1
- chronicky, kategorie 1, 2

 
Výstražný symbol nebezpečnosti se nevyžaduje pro tyto třídy a kategorie:
 • fyzikální nebezpečnosti:
  Výbušniny podtřídy 1.5
  Výbušniny podtřídy 1.6
  Hořlavé plyny, kategorie 2
  Samovolně reagující látky a směsi, typ G
  Organické peroxidy, typ G
 • nebezpečnosti pro zdraví:
  Toxicita pro reprodukci, účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace, doplňková kategorie nebezpečnosti
 • nebezpečnosti pro životní prostředí:
  Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3, 4
Vyhledávání v sortimentu