Obchodní podmínky

I. KUPNÍ SMLOUVA

Písemným vyjádřením obchodního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím je kupní smlouva vystavovaná na základě objednávky. Kupní smlouva musí obsahovat identifikaci smluvních partnerů, určené zboží a jeho množství, kupní cenu za měrnou jednotku a datum, místo a způsob dodání zboží (v návaznosti na INCOTERMS 2010). Písemné potvrzení objednávky je průkazem o uzavřené kupní smlouvě. Objednávky jsou akceptovány obvykle jen písemnou formou - poštou, e-mailem, popř. přes internetový obchod, u stálých odběratelů je akceptována telefonická objednávka. V objednávce je třeba uvést požadavky týkající se certifikátů kvality, balení, dopravy apod. Eventuální změny podmínek jsou s kupujícím předem projednány. Zákonné legislativní požadavky týkající se dodávek nebezpečného zboží jsou plněny automaticky.

II. KUPNÍ CENA

Kupní cena nezahrnuje náklady na přepravu zboží kupujícímu, pokud není s prodávajícím dohodnuto jinak. Veškeré ceny zboží, obalů či jiného plnění poskytnutého prodávajícím se rozumí bez DPH. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží, zvýšenou o DPH, cenu obalů, náklady na přepravu zboží kupujícímu (nejsou-li zahrnuty v jeho kupní ceně), mýtné, obalové a expediční poplatky či cenu jiného plnění, poskytnutého prodávajícím. Je-li kupní cena prodávajícím vyúčtována nebo kupujícím hrazena v EUR, pro přepočet se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný ke dni zdanitelného plnění.

Objednávky zboží za méně než 3000 Kč bez DPH směřujte na některého z našich distributorů.

III. FAKTURACE

Oprávnění vyfakturovat kupní cenu vzniká prodávajícímu dnem odeslání zboží. Podkladem pro úhradu kupní ceny je faktura vystavená prodávajícím. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu, tzn.:

 • číslo faktury
 • obchodní firmu (označení a sídlo), místo podnikání, IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího
 • identifikaci (číslo) objednávky kupujícího
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • datum vystavení faktury
 • datum splatnosti (platební podmínku)
 • označení formy úhrady a platebního místa prodávajícího
 • určení zboží
 • kupní cenu zboží za měrnou jednotku
 • popř. specifické podmínky dodávky

Celkovou kupní cenu zboží a/nebo cenu jiného, prodávajícím poskytnutého plnění s údajem o DPH.

IV. PLATBY

Pokud se strany nedohodnou jinak, je celková fakturovaná částka uvedená na faktuře splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.
Kupující je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od doručení vrátit prodávajícímu vystavenou fakturu, pokud neobsahuje některé náležitosti nebo má jiné vady, a důvody vrácení faktury oznámit prodávajícímu. Prodávající je povinen zjištěné vady přezkoumat a v případě oprávněnosti tyto vady odstranit, přičemž v případě oprávněného vrácení faktury počíná běžet znovu lhůta její splatnosti. V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení v závislosti na pohybu úrokových sazeb. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem.

V. DOPRAVA A JEJÍ CENY

Při dopravě chemických látek a jejich směsí se přihlíží k jejich klasifikaci, označování a balení dle nařízení ES č. 1272/2008. Dodávky jsou obvykle realizovány vozidly prodávajícího a vozidly smluvních přepravců v souladu se zásadami ADR. U letecké přepravy se řídí pokyny IATA/ICAO, u námořní přepravy pokyny INDG a u železniční přepravy pokyny RID. V případech využití služeb externích dopravců přechází nebezpečí škody na tyto přepravce a na zákazníka v souladu s dodacími podmínkami INCOTERMS 2010. V případě poškození zboží při přepravě musí kupující sepsat s přepravcem protokol o škodě.

Přepravní služba

 • Cena za dopravu - dle tarifu přepravní firmy, závislé na vzdálenosti a množství.
 • Inkasné za dobírku 40,- Kč

Zásilky (není-li dohodnuto jinak) rozváží po celé republice smluvní přepravce na místo určené zákazníkem. Dodací lhůta je obvykle do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, množství a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v balíku.

Osobní odběr

 • Osobní odběr – zdarma

Odběrné místo
 • Chrudim, Píšťovy 825, areál Agrop PENTA s.r.o., (provozní doba Po - Pá 7,00-15,00 hod)

V okamžik, kdy je zboží k osobnímu odběru připraveno, obdržíte telefonické avízo a následně si můžete zboží vyzvednout. Vždy vyčkejte na telefonické avízo z naší strany. Zboží bude na odběrném místě uloženo maximálně 14 dní. Nevyzvednutá objednávka může být stornována.

Vozidlem dodavatele

 • Cena za dopravu 250,- Kč

V případě požadavku na doručení objednaného zboží na adresu, volí způsob použité přepravy pověřený pracovník dodavatele.

Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky Vám bude e-mailem potvrzeno její přijetí a předpokládané datum dodání zboží.

VI. OBALY

Všechno zboží je dodáváno buď ve standardním malospotřebitelském balení nebo v tzv. velkoobalech. Standardními malospotřebitelskými obaly jsou skleněné a plastové lékovky prachovnice, jejichž velikost je ekvivalentní katalogovým specifikacím. Tyto obaly jsou nevratné a jejich cena je součástí kupní ceny zboží. Zákazník si může vyžádat balení v nestandardních obalech. Všechny obaly používané prodávajícím splňují podmínky pro uvádění obalů na trh dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění dalších předpisů.
Nevratné obaly jsou zahrnuty v ceně výrobku. Povinnost zpětného odběru a využití odpadu z těchto obalů dle zákona 477/2001 Sb. zajišťuje autorizovaná firma EKO-KOM na základě smlouvy č. EKF05020348.
Vratnými obaly jsou kontejnery, palety a speciální obaly pro HNO3.

 • Paleta je při prodeji fakturována cenou 250,- Kč/ks a při vrácení ji lze dobropisovat v plné výši a to při splnění uvedených podmínek pro vracení obalů.
 • Kontejnery 600 litrů a 1000 litrů jsou bezplatně zapůjčeny na dobu 60 kalendářních dnů. Po uplynutí 60 kalendářních dnů je fakturován pronájem 10,- Kč /ks denně. Faktura je vystavována 1 x měsíčně. Pokud kontejner při vrácení nesplňuje uvedené podmínky, stává se majetkem odběratele a je mu dofakturován do plné zbytkové ceny.
 • Kontejner speciální (pro 65% HNO3) 1000 litrů je při prodeji fakturován a lze jej při vrácení dobropisovat ve výši 35% z původní ceny a to při splnění uvedených podmínek pro vracení obalů. Pokud odběratel do 60 kalendářních dnů neuplatní možnost vrácení (zpětného odkupu) stává se jeho majetkem.

Manipulační poplatek ve výši 100,- Kč/ks se při prodeji účtuje jednorázově za každý kontejner.

Podmínky pro vracení obalů:

Vratné obaly musí být při vrácení prázdné, nesmí být kontaminované jinou chemikálií a nesmí být mechanicky poškozené.

Za nepoškozené obaly lze považovat ty, které splňují níže uvedená kritéria:

 1. kontejnery
  • musí být opatřeny originálním štítkem dodavatele firmy PENTA a číslem kontejneru
  • musí mít kompletní horní uzávěry
  • musí mít nepoškozené vypouštěcí ventily včetně víček
  • nesmí být mechanicky poškozené a na povrchu znečištěné
 2. dřevěné palety a palety EUR
  • musí mít kompletní počet latí, neporušené stojiny a neporušené spodní spojnice

Dobropis lze vystavit na obal, který vyhověl podmínkám pro vrácení obalů. Dodavatel firma PENTA není povinen zajistit a hradit dopravu vracených obalů. Odběratel vrátí obaly s průvodním dokladem (Formulář pro vracení obalů), na který firma PENTA potvrdí přijetí obalu a který musí obsahovat následující údaje:

 • datum vystavení
 • přesný název obalů
 • počet kusů obalů

Bez průvodního dokladu nelze obaly přijmout zpět.

VII. VADY ZBOŽÍ A REKLAMACE

Kupující je oprávněn písemně sdělit prodávajícímu zjevné vady zboží, a to do 7 dnů ode dne jeho dodání. Vady zboží zjištěné analytickou kontrolou musí kupující písemně oznámit prodávajícímu ve lhůtě do 30 dnů ode dne dodání zboží. Nároky z vad zanikají, pokud nejsou písemně uplatněny ve lhůtě do 6 měsíců ode dne dodání zboží.
V případě oprávněné reklamace prodávající v přiměřené lhůtě odstraní zjištěné vady zboží, zejména dodáním chybějícího zboží, dodáním náhradního zboží za vadné zboží nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní a dodací podmínky jsou nedílnou součástí nabídky prodávajícího, potvrzené objednávky, popř. uzavřené kupní smlouvy.
Práva, povinnosti a právní vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními a dodacími podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy.Platnost obchodních a dodacích podmínek: od 1.10.2019