Povinný subjekt

Společnost Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o., se sídlem Radiová 1122/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 02096013, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 215400 jako povinný subjekt (dále také jen „povinný subjekt“) ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“) a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů přijal potřebná opatření k zavedení systému pro ochranu oznamovatelů a vytvořil vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“).

Hlavním smyslem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalování protiprávního jednání a jeho efektivní potírání a současně zajištění ochrany osobám, které oznámení učiní.

Oznamovatel

Oznámení může podat fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (např. pracovněprávní vztah, samostatná výdělečná činnost, odborná praxe, apod.) dozvěděla o možném protiprávním jednání, resp. má důvodné podezření, že v rámci společnosti dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v některé z oblastí vymezených Směrnicí.

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání v rámci společnosti, které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených zákonem o ochraně oznamovatelů.

Oblastmi, ke kterým lze podat oznámení, se rozumí oblast:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 • daně z příjmů právnických osob;
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat;
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie;
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Příslušná osoba

Za přijetí a přezkoumání oznámení a navržení adekvátního opatření k nápravě zjištěného protiprávního vztahu odpovídá příslušná osoba. K oznámením učiněním prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti (viz dále), jakož i k obsahu oznámení a údajům oznamovatele má přístup výhradně příslušná osoba, která není oprávněna údaje oznamovatele poskytnout bez jeho písemného souhlasu žádné další osobě.

Příslušnou osobou je Ing. Barbora Švecová.

Způsoby podání oznámení – vnitřní oznamovací systém

Oznámení podaná prostřednictvím vnitřního informačního systému se podávají výhradně příslušné osobě. Prostřednictvím vnitřního informačního systému lze podat oznámení písemně nebo ústně, a to:

 • e-mailem na zabezpečenou e-mailovou adresu svecova@pentachemicals.eu,
 • zasláním listinného oznámení na adresu Radiová 1122/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, kterou odesílatel zřetelně označí „Pouze k rukám příslušné osoby“,
 • telefonicky na čísle +420 777 759 616,
 • osobně - po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Každé oznámení musí obsahovat údaje oznamovatele a popis porušení (protiprávní činnosti), které se týká. Společnost nepřijímá anonymní oznámení. O přijetí oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 7 dnů. O výsledku posouzení podaného oznámení bude oznamovatel příslušnou osobou vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.

Společnost nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v případech, kdy oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím podatelny či datové schránky.

Ochrana oznamovatele

Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení jakýmkoli způsobem. Oznamovateli je zaručeno zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.

Externí oznamovací systém

Oznamovatelé se mohou v souvislosti s oznámením obracet také na Ministerstvo spravedlnosti (zejména pokud není zřízen interní oznamovací systém) prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému. Podrobné informace o úpravě ochrany oznamovatelů a postupy pro oznamovatele jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/.

Vědomě nepravdivé oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. Oznamovateli, který se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.