Zástupci hospodářských subjektů - prekurzory výbušnin

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCŮ HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ A PROFESIONÁLNÍCH UŽIVATELŮ VE SMYSLU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1148 ZE DNE 20. ČERVNA 2019, O UVÁDĚNÍ PREKURZORŮ VÝBUŠNIN NA TRH A O JEJICH POUŽÍVÁNÍ, ZMĚNĚ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1907/2006 A ZRUŠENÍ NAŘÍZENÍ (EU) Č. 98/2013

(dále jen "Nařízení")

 
Správce

Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o.
Se sídlem Radiová 1122/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 020 96 013
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městkého soudu v Praze pod sp. zn. C 215400
(dále jen „Společnost“ nebo „Správce“)

Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů

K naplnění povinností uložených nám Nařízením zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, číslo dokladu totožnosti.
 

Subjekty údajů

Fyzické osoby oprávněné zastupovat naše obchodní partnery – profesionální uživatele, při činnostech podléhajících omezením dle Nařízení.
 

Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám

Společnost pracuje s některými externími dodavateli služeb, kteří mohou za jistých okolností přijít do styku s osobními údaji, a to zejména poskytovatelé IT služeb. Se všemi externími dodavateli, kteří přicházejí nebo mohou přijít do styku s oosbními údaji je uzavřena řádná zpracovatelská smlouva dle GDPR a/nebo jsou vázáni povinností mlčenlivostí se zákazem sdílet tyto informace, či je použít pro jiné účely. Nakládání s osobními údaji se dále řídí interními bezpečnostními směrnicemi a je pravidelně vyhodnocováno z hlediska bezpečnosti, rozsahu údajů a právních titulů nakládání.

Nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.
 

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů osob.
 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. K naplnění podmínek stanovených Nařízením uchováváme osobní údaje po dobu stanoveno platnou legislativou.
 

Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů u společnosti Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o máte tato práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány a informacím o jejich zpracování
  • právo na výmaz v případě zpracování na základě souhlasu
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na omezení zpracování

Práva a požadavky subjektu údajů je možné uplatnit u správce. Veškeré požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení platné žádosti. Ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit až o 2 měsíce. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním svých požadavků či podnětů, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n.